Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ÍNDEX

1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament.

2. informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.

3. Procedència i origen de les teves dades.

4. Informació necessària i actualitzada.

5. Exercici dels teus drets.

6. Informació detallada dels tractaments realitzats per servei.

7. seguretat.

8. confidencialitat.

9. Menors.

10. Actualització de la política de privacitat.


1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament.

Hesperia Mundial, SLU, sociedad domiciliada en Avenida Mare de Déu de Bellvitge, nombre 3, 08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona), estafar NIF B-67301242, i telèfon 932 180 300 (la "Societat") és la responsable del tractament de les dades de caràcter personal. En la present clàusula es facilita la informació sobre l'ús que realitzarà la Societat de les teves dades personals.

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que et assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades ("RGPD"). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb Hesperia en la següent adreça: protecciondedatos@hesperia.com.

Així mateix, et vam informar que el Grup a què pertany la Societat compta amb un delegat de Protecció de Dades designat a nivell Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça DPO@grupoinversorhesperia.com.

2. informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.

En aquestes taules informatives es t'informarà sobre:

  • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta teves dades personals.

  • Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de la Societat per a cadascuna de les finalitats indicades.

  • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d'aquesta comunicació. A aquests efectes, us informem que podrem cedir les vostres dades personals a tercers quan hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i tribunals, Forces i Cossos de Seguretat) així com a l'entitat bancària per a la gestió de la reserva o quan expressament ho indiquem en la taula que figura a continuació. D'altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals als encarregats del tractament de la Societat és a dir, els prestadors de serveis que per al desenvolupament de les seves funcions hagin d'accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d'informació i tecnologia. A la taula que figura a continuació s'indicaran aquells altres sectors en virtut del qual els prestadors de serveis de la Societat han d'accedir a les teves dades personals.

  • T'informem que pots sol·licitar més detall d'informació respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@hesperia.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris de voldries informació.

  • L'existència de potencials transferències internacionals de dades.

  • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes et vam informar que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Així mateix, us informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejats per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que sigui aplicable.

3. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se't facilitin seran d'obligada complimentació, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que se't puguin facilitar els serveis. Hauràs proporcionar informació verídica, quedant prohibit l'ús d'àlies o mitjans per ocultar la teva identitat.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es puguin produir a través de la recepció o del següent correu electrònic: protecciondedatos@hesperia.com.

Així mateix, amb la signatura del present document declares que la informació i les dades que has facilitat són exactes i veraces.

4. Exercici dels teus drets

T'informem que podràs exercitar els drets:

(jo) dret d'accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;

(ii) dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;

(iii) dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;

(iv) dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

(v) dret a la portabilitat de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa en l'apartat 5 sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment.

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a protecciondedatos@hesperia.com, indicant el dret que voleu exercitar i les teves dades identificatives.

D'altra banda, t'informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments realitzats.

Finalitat del tractament

base legal

destinataris

transferències internacionals

Termini de conservació

Gestió de la teva reserva per a l'allotjament.

-gestió de la reserva

Gestió de la relació contractual consistent en la prestació dels serveis de gestió de reserva sol·licitats

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades es troben en l'apartat 2 d'aquesta Política.

Així mateix, cedirem les teves dades personals a Hotel al que hagis decidit allotjar-te. A aquests efectes, et vam informar que el tractament de dades que realitzi l'hotel relatius a les dades de reserva es limitarà a la gestió pròpia de la mateixa, la qual es realitzarà en els mateixos termes que els indicats en la present política de privacitat.

Es duran a terme transferències de les teves dades a països ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu i, concretament, les següents:

-A Filipines: aquestes transferències s'han de fer com a conseqüència dels serveis de gestió del back office relacionat amb la facturació de l'Hotel i Hesperia que Accenture Outsourcing Services, S.A.. presta a l'Hotel i Hesperia.

Als Estats Units: aquestes transferències s'han de fer com a conseqüència dels serveis de motor de cerca que TravelCLICK, Inc. presta en relació amb la localització i selecció de les concretes passarel·les de pagaments o proveïdors que autoritzin els pagaments relacionats amb els serveis prestats per l'Hotel i Hesperia.

Aquestes transferències internacionals es troben regularitzades per mitjà de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Podràs obtenir una còpia d'aquesta informació cursant una sol·licitud a través de protecciondedatos@hesperia.com.

Durant la relació contractual.

Atenció del formulari de consultes

- Atenció de les sol·licituds i consultes traslladades mitjançant el formulari de consultes

interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació o reclamacions plantejades pels usuaris de la web.

Les categories de cessionaris i prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades es troben en l'apartat 2 d'aquesta Política.

No es realitzaran transferències internacionals de dades en relació amb el tractament consistent en la gestió de peticions.

Fins a la resolució de la consulta, incidència o reclamació plantejada.

6. seguretat

La Societat ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les teves dades de caràcter personal enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. no obstant això, tot i que la Societat realitza els seus millors esforços per protegir les dades dels seus clients, no pot garantir en tot cas el procés de comunicació de dades personals des de la xarxa dels usuaris a la xarxa d'Hesperia. per tant, un cop rebuts teves dades, la Societat utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

7. confidencialitat

Les dades personals que puguem demanar seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.

8. Menors

Els menors de 16 anys no poden fer reserves a l'hotel sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i el marcatge, si és el cas, de les caselles que els acompanyen.

9. Actualització de la política de privacitat

És possible que s'hagi de actualitzar aquesta Política de Privacitat; per això cal que revisis aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que facis la teva reserva amb nosaltres amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat preguntant a recepció. No obstant l'anterior, et comunicarem qualsevol modificació de la present política de privacitat que afecti al tractament de les teves dades personals.